O projektu

section-cover


Kontekst:

Epidemija COVID-19 ukazala je na slabosti kada je reč o prilagodljivosti obrazovnog sistema u Srbiji. Većina dece mogla je da nastavi da se obrazuje, bilo kroz učenje na daljinu ili kombinovanu nastavu, međutim, jedan broj dece nije mogao da prati ovu vrstu nastave.

Prema podacima Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, čak 25% dece iz osetljivih grupa (uključujući romsku i decu sa smetnjama u razvoju) nisu mogla da učestvuju u nastavi na daljinu zbog nedostatka adekvatne opreme.

Cilj:

Cilj projekta Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najgroženiju decu je povećanje fleksibilnosti obrazovnog sistema i njegove sposobnosti da odgovori na vanredne situacije, posebno kada su u pitanju romska deca. Najugroženijoj deci biće omogućena direktna dodatna podrška u uslovima COVID-19 pandemije. Projekat se nadovezuje na prethodna dostignuća u razvoju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja i podrazumeva aktivnosti na daljem osnaživanju sistema na nacionalnom i na nivou škola. Ovo će biti postignuto zahvaljujući podršci daljem razvoju inkluzivnog onlajn sistema učenja i jačanjem sposobnosti institucija da isti sprovedu, rukovode njome i prate. U planu su investicije u tehničke kapacitete neophodne za platformu nastave na daljinu na nacionalnom nivou, uspostavljanje digitalne baze podataka i primenu obrazovnih sistema za učenje na nivou čitave države. Na nivou škola, projekat podrazumeva nabavku digitalne opreme za izabrane škole i uspostavljanje obrazovnih digitalnih biblioteka. Projekat je takođe usmeren na podizanje nivoa obučenosti nastavnika i pedagoških asistenata da bi najugroženijoj deci na najbolji način pružili dodatnu podršku, koja uključuje kvalitetnu digitalnu nastavu, psihosocijalnu podršku, kao i različite pomoćne modele učenja (poput obrazovnih klubova) tokom trajanja COVID-19 pandemije. 

Sektor
  • Obrazovanje
Komponente
Grad / Region
Srbija
EU donacija
1.950.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 26 - Obrazovanje i kultura
Vreme implementacije
Novembar 2020. - April 2023.
Implementiran od strane
UNICEF Srbija